Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

De provincie is verantwoordelijk voor de ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van Drenthe. Om de doelen daarin te kunnen halen, is een goede en veilige bereikbaarheid (zie ook Verkeersveiligheid) van Drenthe een belangrijke voorwaarde volgens de provincie. Om aan die voorwaarde te kunnen voldoen, is intensieve samenwerking gewenst tussen overheden en vele andere organisaties die bij het verkeers- en vervoersbeleid betrokken zijn.

De provincie wil samen met burgers, mede-overheden, het bedrijfsleven en andere organisaties op het gebied van verkeer en vervoer knelpunten oplossen en kansen uitbouwen. Hóe ze dat wil doen - het beleid - staat geschreven in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). Daarin staan ook doelen voor het provinciale mobiliteitsbeleid voor de periode van 2007 tot 2020. Alle Drentse gemeenten nemen - op grond van de Planwet Verkeer en Vervoer - de belangrijkste onderdelen uit het PVVP over in hun gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen.

Regisseur, co-financierder en uitvoerder
De provincie vervult in het mobiliteitsbeleid een aantal rollen. Ten eerste die van regisseur. De gemeenten moeten ervoor zorgen dat de belangrijkste punten uit het PVVP in hun lokale beleid staan. De provincie let er vervolgens op dat dat beleid past binnen het provinciale kader van het PVVP.

Ten tweede geeft de provincie financiële steun aan verkeers- en vervoersprojecten. Ze beheert geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor de provincie. Bovendien zet de provincie eigen middelen in. Zo wil ze als cofinancierder (provinciebrede) projecten stimuleren die een veilig en bereikbaar Drenthe bevorderen.

Tot slot is de provincie partner in de uitvoering van projecten. De partners in die projecten leggen de afspraken over planning, financiering en rollen in de uitvoering gezamenlijk vast.

Bekijk een uitgebreide toelichting op de website www.pvvpdrenthe.nl.

DownloadsTerug naar boven