Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Verkeersveiligheid

Een belangrijk thema van het PVVP (Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan) is 'verkeersveiligheid'. De provincie wil de Drentse wegen veilig(er) maken. Met een goede inrichting van de weg. En door voorlichting op scholen, aan jonge bestuurders, ouderen en alle andere weggebruikers. Als weggebruikers het gevoel hebben dat de kans groot is dat ze worden bekeurd als ze zich niet aan de regels houden, zullen ze zich daar vaker wel aan houden. Dat betekent (meer) politiecontroles op bijvoorbeeld snelheid en alcoholgebruik. Tot slot is ook een goede dienstverlening van het openbaar vervoer belangrijk voor veiligheid. Wie zich in de bus of de trein niet prettig voelt, zal hier minder vaak mee reizen.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020
De doelstellingen voor het thema 'verkeersveiligheid' en het beleid om die doelstellingen te bereiken staan in het ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020’ (SPVVD) Het SPVVD is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de Drentse verkeersveiligheidpartners. Op 25 november 2010 heeft het VVBD ingestemd met het SPVVD, dat vervolgens door Gedeputeerde Staten van Provincie Drenthe is vastgesteld op 1 februari 2011. Het plan is hier te downloaden.

Blijvende aandacht voor verkeersveiligheid
Aan het verbeteren van de verkeersveiligheid is een doel verbonden. Toen het PVVP in 2007 werd vastgesteld, was de doelstelling maximaal 311 ernstige verkeersslachtoffers in Drenthe in 2020, waaronder maximaal 30 doden. Het aantal slachtoffers daalde de afgelopen jaren zo snel, dat de doelstelling is bijgesteld. Het streven is nu maximaal 189 ernstige slachtoffers in 2020.

Tussentijdse evaluatie
Het Rijk en de decentrale overheden hebben afgesproken elke vier jaar de voortgang en het effect van het beleid te toetsen. Uit de Verkeersveiligheidsverkenning 2020 blijkt dat met ongewijzigde uitvoering van het nationale Strategisch Plan Verkeersveiligheid de doelstellingen waarschijnlijk niet gehaald gaan worden. Daarom is eind 2012 besloten tot 23 extra maatregelen die het ministerie van Infrastructuur en Milieu en hun bestuurlijke en maatschappelijke partners gezamenlijk willen nemen om het aantal ernstige verkeersgewonden terug te dringen. Deze maatregelen richten zich met name op jonge beginnende bestuurders, fietsers en ouderen.

Actualisatie doelstelling
Bij nadere beschouwing bleek ook in Drenthe, naast stabilisatie van het aantal doden rondom de 30, sprake van een toename van het aantal ernstig gewonden. Om die toename tegen te gaaan is besloten om, in het verlengde van die Beleidsimpuls, binnen de bestaande aanpak extra aandacht te geven aan Fietsveiligheid; Veilige Seniorenmobiliteit; Uniformiteit basiskenmerken Wegontwerp; Gedragsbeïnvloeding; Integraal werken met (meer) partners; effectmeting/monitoring.

Samen richting Nul Verkeersslachtoffers
Het VVBD stelt zich op het standpunt dat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Daarom wordt het oorspronkelijke 'doel' van maximaal 189 ernstige verkeersslachtoffers dan ook gezien als een tussendoel, uiterlijk in 2025 te bereiken. Maar de ultieme ambitie is: nul verkeersslachtoffers. Daarom is het VVBD eind 2013 met de campagne 'Samen richting Nul Verkeersslachtoffers' begonnen. Met deze campagne wil het VVBD bevorderen dat mensen het niet meer vanzelfsprekend vinden dat er verkeersdoden (en gewonden) vallen. Onder de leus 'Zet de trend, als veilige Drent' wordt geprobeerd op een laagdrempelige wijze mensen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor verkeersveiligheid. Zie daarover www.samenrichtingnul.nlTerug naar boven